• DỰ ÁN ĐẤT NỀN PHÂN LÔ : HUYỆN SƠN HÒA, HUYỆN SÔNG HINH – PHÚ YÊN
  • DỰ ÁN ĐẤT NỀN THỊ XÃ NINH HÒA – KHÁNH HÒA
  • DỰ ÁN ĐẤT NỀN HUYỆN CAM LÂM – KHÁNH HÒA
  • DỰ ÁN KHAI THÁC ĐẤT, ĐÁ KHU VỰC HUYỆN CAM LÂM, HUYỆN VẠN NINH, TX.NINH HÒA
  • DỰ ÁN TRANG TRẠI TX.NINH HÒA